GutefårProjekt
 

Maedi visna

En nygammal virussjukdom
Maedi visna är en allvarlig virussjukdom hos får som orsakar tradgedier hos djurägare och medför ekonomiska påfrestningar för fårhållningen. Den kan också hota bevarandet av gutefårets genetiska mångfald. Sjukdomen påvisades första gången i Sverige 1974 vid en rutinbesiktning på slakterier. Men inget gjordes för att bekämpa sjukdomen då. En slumpmässig test vid slakterierna i slutet av 1980-talet visade att nästan var tionde fårbesättning då var smittad och att därmed sjukdomen fått en allvarlig spridning. Först ytterligare flera år senare, 1993, startade arbetet med att bemästra sjukdomen. Det tog alltså omkring tjugo år innan myndigheter och djurorganisationer gjorde något för att begränsa spridningen av en av de värsta sjukdomar som kan drabba fårbesättningar. Tänk om något gjorts redan på 1970-talet ! Även in på 1990-talet var det många som inte tog problemet på allvar. När jag själv hade kontakt med ansvariga myndigheter vid denna tid fick jag beskedet att sjukdomen inte var något problem; "Man fick möjligen slakta ut en del tackor vid lite yngre åldrar än normalt".

Maedi visna är ingen ny sjukdom. Första gången den beskrevs lär ha varit i Sydafrika 1915. De isländska fåren smittades på 1930-talet från importerade tyska karakulfår. För att bli kvitt sjukdomen på Island genomfördes där ett omfattande saneringsprogram med utslaktning av mer än 60 % av alla får på ön under en tjugoårsperiod !

Olika former av viruset finns spritt hos får över hela världen utom i Australien och på Nya Zeeland och numer inte heller på Island. Spridningen bland får inom de olika länderna varierar. I USA finns uppgifter om att 26 % av alla får är smittade.


Maedi visna orsakas av ett virus som tillhör familjen Retrovirus och släktet Lentivirus. Det säger inte så mycket för den som inte är expert, men det är en besvärlig grupp virus som ofta ändrar karaktär, muterar. De genetiska skillnaderna hos olika virusstammar och även fårrasernas genetiska skillnader gör att sjukdomen lokalt får olika förlopp. I Europa anses Texel vara mest känsligt och Ile de France (korsning mellan leichester och rambouillet) minst känsligt. Några uppgifter om olikheter eller känslighet hos de svenska fåren har jag inte hittat. Närbesläktade virus orsakar liknande sjukdomar hos bl a get, häst, nötkreatur, katt, apa och människa (HIV). Namnet maedi visna (MV) kommer från det isländska namnet "maedi" (= andnöd) och "visna" (= hopskrumpning) och beskriver olika sjukdomsbilder. I USA benämns sjukdomen OPP (ovine progressive pneumonia).

Strax efter att ett får blivit smittat blir det bara infektion i ett mindre antal celler. Därefter avstannar virusets aktivitet. Då kan det inte upptäckas av fårets immunförsvar och inte heller av olika testmetoder. Efter att ha "vilat" en tid, ibland i flera år blir viruset åter aktivt och sprider sig i kroppen. Först då kan man se synliga yttre sjukdomssymptom. Det är detta som gör sjukdomen så svår att upptäcka på ett tidigt stadium. Eftersom viruset angriper olika organ i fårkroppen kan sjukdomen yttra sig på olika sätt. Vanligast är att fåren magrar och att de får svårt att andas eftersom lungvävnaden angrips. Lungorna kan under detta stadium bli flera kilo tyngre än normalt. Andra mer diffusa symptom kan vara hög lammdödlighet och dålig tillväxt. Beträffande vad som händer i kroppen och kliniska symptom hänvisas till annan litteratur.

Har man magra djur eller dålig lammtillväxt är det därför befogat att testa djuren. I dagsläget bör dock samtliga fårbesättningar ansluta sig till kontrollprogrammet även om man inte ser tecken på smitta. Det är lika viktigt att veta att fåren är fria från smitta som att veta om de är smittade.


Olika testmetoder
Men MV-testet är komplicerat. Att isolera själva viruset som rutinåtgärd är nästan omöjligt. Det är svårt att upptäcka ett virus och detta virus kunde identifieras första gången 1957 trots att sjukdomen då varit känd länge. Vid obduktion studerar veterinären istället vävnadsförändringar hos djuren som indikerar sjukdomen. På levande djur kan man ta vävnadsprov eller blodprov för att se om det finns antikroppar i blodet. Antikroppar bildas när den egna vävnaden får kontakt med viruset. Förekomsten av antikroppar är därför ett bevis på att djuret är smittat. I vanliga fall innebär förekomst av antikroppar att djuret också fått immunitet mot sjukdomen, men så är inte fallet med maedi visna. Djuren blir aldrig immuna! Förhållandet är likartat för närbesläktade virustyper som drabbar andra djurarter.

Det finns olika metoder att testa om ett får är smittat. Metoderna har olika säkerhet och kostnaderna för att genomföra analyserna varierar. I Sverige används AGID-test rutinmässigt (Agar Gel Immun Diffusion). Det tycks vara den vanligaste metoden även utomlands. Den svenska MV-ledningen anser att detta är den säkraste metoden. Det är också den billigaste metoden. Men en stor nackdel med metoden är att man inte helt kan lita på resulaten. Ett JA innebär att djuret är smittat men ett NEJ innebär att djuret kan vara friskt men också att det kan vara smittat, men att mätbara mängder antikroppar ännu inte produceras. En annan osäkerhet är att själva analysen av blodproverna kräver mycket stor vana och kunnande hos den personal som utför analyserna. Det gäller att upptäcka antikropparna bland allt annat som finns på testplattorna. Utomlands, då fårägaren ofta måste betala analyserna själv, rekommenderas att han testar laboratorierna genom att skicka dubbelprover till olika laboratorier innan han väljer vilket laboratorium som ska får göra testerna. I Sverige sker testerna på statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I avtalet med SVA ingår att de testar sin metod mot andra laboratorier. Men MV-ledningen har ingen insyn i detta. Dubbelprover skickas bara om SVA hittar enstaka tecken på virus där det inte bör finnas något. Detta sker enligt uppgift ca 10 gånger per år.

Även om man inte hittar några antikroppar i blodet med AGID-test så kan alltså djuret vara smittat eftersom viruset är så oberäkneligt. Viruset kan gömma sig för imunförsvaret och då kan kroppen inte bilda antikroppar. Produktionen av mätbara mängder antikroppar börjar tidigast ca ett år efter en infektion, därför hittar man sällan antikroppar hos yngre får. Men även hos smittade äldre djur kan det ibland vara svårt att hitta antikroppar därför att det bildats antikroppar i så liten omfattning att de inte går att upptäcka med de mätmetoder som finns. Problemet kompliceras ytterligare av att enstaka smittade djur aldrig bildar så mycket antikroppar att de någonsin blir mätbara. Generellt gäller dessutom att prover som tas under lamningsperioden ger missvisande resultat. En tid före och efter lamningen minskar nämligen mängden antikroppar i tackans blod till så låga nivåer att man inte kan hitta dem vid analys. Vid denna tid ansamlas antikropparna istället i råmjölken. Enligt instruktionerna ska MV-prov inte tas på tackor en månad före och en månad efter lamningen. Men några (både besättningsägare och veterinärer) har nog uppfattat att denna regel är till för att man inte ska stressa tackorna och att prov kunnat tas om det skedde under lugna förhållanden. Jag har inte kunnat hitta någon information om det verkliga skälet i anvisningarna för MV-programmet och inte heller kunnat få den upplysningen från veterinärer jag rådfrågat. Hur många besättningsprov sker under februari - juni ? Motivet till "en-månads regeln" måste bli tydligt och frågan är också om det vore motiverat med två månader för att höja säkerheten.

I utländsk litteratur anses en annan metod, ELISA-vävnadstest (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), vara en betydligt bättre och säkrare metod, men den är också mycket dyrare att utföra. Metoden är egentligen inte en utan flera olika metoder och forskning pågår för att förbättra dem. Med dessa metoder kan smitta upptäckas redan två veckor efter att djuret infekterats. Tyvärr är flera varianter av denna metod inte heller helt säkra, bl a kan de ibland indikera smitta som inte finns. Om man använde ELISA-metoden skulle dock programmet kunna få mer karaktär av ett "utrotningsprogram" jämfört med det kontrollprogram det är nu.

Jag vill dock betona att jag inte har någon grund för att ifrågasätta eller kritisera vare sig valet av analysmetod eller det sätt på vilket analyserna görs på laboratorier i det svenska MV-programmet. Däremot anser jag att det är viktigt att vi fårägare, fårorganisationer och alla som deltar i kontrollprogrammet ges mer information om sjukdomen och därmed även får ökat kunskap om brister, svårigheter och risker med metodiken och att det fortlöpande sker en prövning av bästa teknik.
Enligt MV-ledningen pågår forskning för att hitta en analysmetod av fårmjölk. Det pågår även visst arbete med att ta fram ett vaccin. Men i litteraturen går meningarna isär om möjligheterna att få fram ett vaccin. Vissa forskare är positiva andra anser att virusets förmåga att ständigt skifta skepnad omöjliggör ett vaccin.

I stallar och ligghallar sprids smittan lättare
Den vanligaste smittvägen för maedi visna sker genom infekterad råmjölk/mjölk från tackor till de diande lammen. En annan spridningsväg är genom noskontakt eller liknande droppinfektion. Smittspridningen underlättas om fåren trängs samman i utrymmen, t ex i en varm, fuktig lada eller ligghall och vid trängseln kring vattenhoar och saltstenar. Smitta kan även spridas utomhus men risken är liten när djuren går utomhus på stora ytor.

Maedi visna tycks däremot inte vara mer smittsam än andra sjukdomar. Viruset sprids inte genom gödsel eller urin eller vid normal betesgång. Spridningen i en besättning går långsamt från tackor till lamm genom råmjölk. Ett betydligt snabbare förlopp kan dock inträffar i en besättning om man har en bagge som får gå i tackflocken för att kontrollera omlöpare, eftersom han då ständigt går runt och "snufsar" på tackorna. Om några tackor är smittade är risken stor att baggen sprider smittan till de friska djuren. I en besättning med bara några enstaka smittade tackor kan baggen på kort tid överföra smittan till hela flocken. På motsvarande sätt kan även en smittad bagge på några år smitta ner en hel besättning. Viruset sprids dock inte vid parningen utan genom baggens noskontakt.


Sanering
Inom kontrollprogrammet tillåts man sanera en smittad besättning om högst 10 procent av djuren är smittade. Det visar att man ser allvarligt på smittspridningen och betraktar sanering som sämre allternativ än utslaktning. Det som emellertid avgör möjligheterna att sanera en smittad besättning är hur smittbilden i besättningen ser ut. Om ett fåtal äldre tackor är smittade och samtidigt dessa är mödrar till resten av besättningen kan det vara omöjligt att genomföra en traditionell sanering även om testerna bara påvisat antikroppar hos några procent av tackorna. Däremot kan det vara möjligt att framgångsrikt sanera en besättning med betydligt större smittspridning än 10 procent under förutsättning att det friska djuren inte är släkt på moderslinjen med de sjuka. Glädjande nog finns det också okonventionella saneringsmetoder. Det finns exempel på att det går att sanera en smittad besättning genom att ta bort de nyfödda lammen vid födseln, innan tackan hinner slicka på dem. Problemet är att man får föda upp en mängd flasklamm. Lammen smittas inte i livmodern utan först genom tackans slickande och främst med råmjölken. Det finns en minimal risk att ett lamm kan smittas i livmodern vid inflammationer som skadat moderkakan och förorsakat läckage, men den risken är mycket liten. Denna metod borde vara intressant för gutefårägarna eftersom den saneringsmetoden även bevarar den genetiska särart som finns i just den MV-smittade besättningen.

Björn Hjernquist